Par mums

SIA „Liepājas Pētertirgus” pamatdarbība ir pašam piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas un ekspluatācijas pakalpojumi.

Mūsdienās tirdzniecība Pētertirgū norit četros paviljonos, divās nojumēs, neskaitāmos kioskos un treileros, kā arī lauka teritorijā, kur galdi vai lūst no dabas velšu pārbagātības. Kopsummā SIA „Liepājas Pētertirgus” izīrē ap 200 tirdzniecības vietām un ir otrs lielākais Latvijas tirgus.

Pētertirgus vēsture

Vēl pirms Kurzemes hercogiste tika pievienota Krievijas impērijai, 1795.gadā, Liepājā, kādu laiku dzīvojis Kurzemes pēdējais hercogs Pēteris Bīrons. Liepājnieki viņu labi ieredzējuši, un viena no versijām tāda, ka tieši tādēļ tirgus nosaukts viņa vārdā. 1910.gada 4.septembrī tirgus no Rožu laukuma tika pārcelts uz tā tagadējo atrašanās vietu Kuršu laukumā. Tolaik šo vietu dēvējuši par Baltām tirgus kazarmām, jo pirms tam tur atradušās kazarmas. Taču Balto kazarmu nosaukums pilsētniekiem nav paticis un to labprātāk saukuši par Pētera tirgu.

Mūsdienās 100 gadus senais Skārnis vēl aizvien ir Liepājas lielākais tirgus. Paviljonu projektējis arhitekts L.Melvils. Skārņa ēkai bija tam laikam ļoti novatorisks veidols un jumta izbūve ar lielajiem logiem nodrošināja labu apgaismojumu.

Arhitekta uzdevums nebija viegls – tirgus paviljons bija jāiebūvē starp trim baznīcām – Sv.Annas baznīcu austrumos, Sv.Jāzepa katedrāli rietumos un Sinagogu, kas kādreiz atradās uz Dienvidiem no Pētertirgus. Tirgus paviljonu rotā tornīši visos četros ēkas stūros.

Inženieris Augusts Malms projektēja Pētertirgus Skārni, kurā galvenokārt bija paredzētas gaļas pārdošanas vietas. Lai iegūtu tiesības nomāt Pētertirgu, pilsētā katru gadu notika izsole, kuras laikā noskaidroja, kurš tiks pie nomas tiesībām, tomēr nomnieki mainījās reti.

Pateicoties arhitektūrai, Liepājas Pētertirgus ir viens no skaistākajiem tirgus paviljoniem Eiropā un atzīts par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekli!

 

 

 

Privātuma Politika

SIA “Liepājas Pētertirgus”

Vispārīgie jautājumi

Pārzinis SIA “Liepājas Pētertirgus” (turpmāk – Pētertirgus), apstrādā personas datus ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā — Regula) noteikumiem un ievērojot spēkā esošos vietējās valsts tiesību aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: SIA ”Liepājas Pētertirgus”, Kuršu iela 5, Liepāja, LV-3401, Latvija. E-pasts: info@petertirgus.lv, telefona numurs: +371 6 34 23517.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Pētertirgus apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Pētertirgus privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Pētertirgus.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Pētertirgus personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar Pētertirgus funkcijām. Pētertirgus apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • Līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšana
 • Personāla atlase un vadība
 • Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana
 • Biznesa plānošana un analītika
 • Sabiedrības informēšana par savu darbību
 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde
 • Pakalpojumu sniegšanai
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā
 • Pētertirgus īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt Pētertirgus un trešo personu īpašumu, kas novietots Kompleksa (biroja) telpās un teritorijā, gādāt par personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt apkalpošanas gaitu un kvalitāti. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām Pētertirgus nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pētertirgus.

 

Pētertirgus apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmo interešu nodrošināšana
 • Līguma noslēgšana vai izpilde
 • Datu subjekta piekrišana

Pētertirgus objektos Pētertirgus organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un Pētertirgus vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

Personas dati, ko apstrādā Pētertirgus

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku  personu (datu subjekts). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt.

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pētertirgus, ir atkarīgas no datu subjekta saistībām ar Pētertirgu. Pētertirgus ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs privātuma politikas norādītājiem nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem:

 • vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas numurs, dzimšanas datums, korespondences un deklarētā adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 • finanšu dati;
 • komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar datu subjekta komunikāciju ar Pētertirgu;
 • dati, kurus datu subjekts pats paziņo Pētertirgum;
 • videonovērošanas ieraksti un attēli;
 • datu subjekta IP adreses informācija;
 • sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) dati par Pētertirgus mājaslapas petertirgus.lv apmeklēšanu;
 • c. personas dati, atkarībā no datu subjekta saistībām ar Pētertirgu.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pētertirgus glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pētertirgus var realizēt savas leģitīmās intereses
 • kamēr Pētertirgus pastāv juridisks pienākums datus glabāt
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc datu glabāšanas perioda beigām, Pētertirgus drošā veidā izdzēš datu subjekta datus vai padara tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

 

 

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja datoru. Atkārtoti apmeklējot Pētertirgus mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc Pētertirgus izmanto sīkdatnes

Pētertirgus izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Serveris, kurā izvietota Pētertirgus mājas lapa reģistrē mājas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pētertirgus leģitīmā interese.

Pētertirgus neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Pētertirgus informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Trešo personu sīkdatnes

Pētertirgus mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, google analytics.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.


 

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos Pētertirgus var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Pētertirgus var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pētertirgus par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi rakstveidā iesniedzot SIA ”Liepājas Pētertirgus”, Kuršu iela 5, Liepāja, LV-3401, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@petertirgus.lv .

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Pētertirgus veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu SIA ”Liepājas Pētertirgus”, Kuršu iela 5, Liepāja, LV-3401, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@petertirgus.lv .

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu aizsardzība

Pētertirgus ir  ieviesis iekšējās procedūras, tehnoloģiskus risinājumus un kontroles līdzekļus, lai saglabātu  personas  datu  drošību,  integritāti  un  konfidencialitāti,  tai  skaitā,  novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem.

Fizisku  personu  interešu  aizsardzības  nolūkos  Pētertirgus nepārtraukti  attīsta  savus  drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas, tehnisko resursu IT infrastruktūras iekšējo un publisko tīklu, kā arī Pētertirgus biroju ēku aizsardzību.

Pētertirgus aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pētertirgus saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu,  pārraidot  datus  (SSL  šifrēšana);
 • Datu šifrēšanu, uzglabājot datus (vismaz AES128 šifrēšanu);
 • Ierobežotas piekļuves tiesības atbilstoši katra darbinieka veicamajiem darba pienākumiem;
 • Ugunsmūri;
 • Citus aizsardzības pasākumus  atbilstoši  aktuālajām  tehnikas  attīstības  iespējām  un apdraudējumiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

SIA “Pētertirgus” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.petertirgus.lv sadaļā privātuma politika.

© 2011–2019 SIA "Liepājas Pētertirgus"